One Stop Service ธุรกิจครบวงจร

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ดีไซน์เว็บไซต์

หลักเกณฑ์การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

1. คุณสมบัติของตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 13 /2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ดังนี้
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(2) เป็นสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
(3) ต้องมีพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง และผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด
(4) ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรง หรือถูกกรมศุลกากรเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ
(5) ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากรโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนด

2. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนออกของ จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ * ต่อกรมศุลกากร พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ที่ออกให้ก่อนวันยื่นคำร้องขออนุญาตไม่เกิน 1 เดือน
(2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
(3) หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
(4) เอกสารรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ตามแบบที่กำหนด
(5) สำเนาเอกสารตามข้อ 1(1) (2) และ (3) อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

3. สถานที่ยื่นคำขอขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากร

4. อายุใบอนุญาตตัวแทนออกของ

การเป็นตัวแทนออกของจะมีผลนับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของและมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทางทะเบียน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทางทะเบียน ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล สถานที่ตั้งสำนักงาน หรือชื่อหรือชื่อสกุลของพนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของ เป็นต้น ตัวแทนออกของจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนตามแบบที่กำหนด

โดยแนบเอกสารหลักฐานที่มีการจดแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

6. การขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนออกของ

ผู้ขอต่ออายุจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 และจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ * พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 2

7. การขอยกเลิกใบอนุญาตตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของจะต้องยื่นคำร้องต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากร

เอกสารประกอบคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
หรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ที่ออกให้ก่อนวันยื่นคำร้องขออนุญาตไม่เกิน 1 เดือน
2. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
3. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
4. เอกสารรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ตามแบบที่กำหนด
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลผู้ยื่นคำร้องขออนุญาต
6. สำเนาเอกสารตามข้อ 1 – 5 อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
7. กรณีผู้แทนนิติบุคคลมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม
โปรโมชั่น ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

 • เว็บไซต์ ราคาพิเศษ 3,500 สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
 • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
 • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
 • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
 • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์
 • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
 • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ
จดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
จดทะเบียนบริษัทขายเครื่องสำอาง-อาหารเสริม
จดทะเบียนบริษัทท่องเที่ยว
จดทะเบียนบริษัทขนส่ง
จดทะเบียนบริษัทนำเข้า-ส่งออก
จดทะเบียนบริษัทรักษาความปลอดภัย
จดทะเบียนบริษัทจัดหางาน
จดทะเบียนบริษัทอสังหาริมทรัพย์

รับจดทะเบียนบริษัทมีชาวต่าวชาติถือหุ้น

รับจดทะเบียนบริษัทต่างชาติ

การจดทะเบียนบริษัทแบบมีต่างชาติ ถือหุ้น มี 2 กรณีด้วยกัน

 1. จดทะเบียนบริษัท โดยมีคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้นไม่เกิน 49%
  (เป็นบริษัทสัญชาติไทย ประกอบกิจการได้ทุกอย่างตามกฏหมายกำหนด)
 2. จดทะเบียนบริษัท โดยมีคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้น 100% หรือเกิน 50%
  (เป็นบริษัทต่างด้าว  ต้องขอใบประกอบธุรกิจต่างด้าว)

จดทะเบียนบริษัทต่างชาติ , จดทะเบียบริษัทต่างด้าว , จดทะเบียนบริษัท มีต่างชาติถือหุ้น
จดทะเบียนบริษัทในจีน,จดทะเบียนบริษัทเซี่ยงไฮ้,จดทะเบียนบริษัทเซินเจิ้น,จดทะเบียนบริษัทในมาเลเซีย,จดทะเบียนบริทฮ่องกง,จดทะเบียนบริษัทในสิงคโปร์  More >>>

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี

บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี
จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรง หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย
จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม (สปส.1-10)

รับจดทะเบียนบริษัท 50 เขตในกรุงเทพฯ

จดทะเบียนบริษัทเขตบางบอน | จดทะเบียนบริษัทเขตทุ่งครุ | จดทะเบียนบริษัทเขตทวีวัฒนา | จดทะเบียนบริษัทเขตบางนา | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองสามวา | จดทะเบียนบริษัทเขตวังทองหลาง | จดทะเบียนบริษัทเขตสะพานสูง | จดทะเบียนบริษัทเขตคันนายาว | จดทะเบียนบริษัทเขตสายไหม | จดทะเบียนบริษัทเขตหลักสี่ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางแค | จดทะเบียนบริษัทเขตวัฒนา | จดทะเบียนบริษัทเขตลาดพร้าว | จดทะเบียนบริษัทเขตราชเทวี | จดทะเบียนบริษัทเขตดอนเมือง | จดทะเบียนบริษัทเขตจอมทอง | จดทะเบียนบริษัทเขตสวนหลวง | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองเตย | จดทะเบียนบริษัทเขตประเวศ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางคอแหลม | จดทะเบียนบริษัทเขตจตุจักร | จดทะเบียนบริษัทเขตบางซื่อ | จดทะเบียนบริษัทเขตสาทร | จดทะเบียนบริษัทเขตบึงกุ่ม | จดทะเบียนบริษัทเขตดินแดง | จดทะเบียนบริษัทเขตบางพลัด | จดทะเบียนบริษัทเขตราษฎร์บูรณะ | จดทะเบียนบริษัทเขตหนองแขม | จดทะเบียนบริษัทเขตภาษีเจริญ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางขุนเทียน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกอกน้อย | จดทะเบียนบริษัทเขตตลิ่งชัน | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองสาน | จดทะเบียนบริษัทเขตห้วยขวาง | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกอกใหญ่ | จดทะเบียนบริษัทเขตธนบุรี | จดทะเบียนบริษัทเขตพญาไท | จดทะเบียนบริษัทเขตสัมพันธวงศ์ | จดทะเบียนบริษัทเขตยานนาวา | จดทะเบียนบริษัทเขตลาดกระบัง | จดทะเบียนบริษัทมีนบุรี | จดทะเบียนบริษัทเขตพระโขนง | จดทะเบียนบริษัทเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | จดทะเบียนบริษัทเขตปทุมวัน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกะปิ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางเขน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางรัก | จดทะเบียนบริษัทเขตหนองจอก | จดทะเบียนบริษัทเขตดุสิต | จดทะเบียนบริษัทเขตพระนคร

รับจดทะเบียนบริษัทภาคอีสาน

จดทะเบียนบริษัทอำนาจเจริญ | จดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานี | จดทะเบียนบริษัทหนองบัวลำภู | จดทะเบียนบริษัทหนองคาย | จดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ | จดทะเบียนบริษัทสุรินทร์ | จดทะเบียนบริษัทสกลนคร | จดทะเบียนบริษัทเลย | จดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด | จดทะเบียนบริษัทยโสธร | จดทะเบียนบริษัทมุกดาหาร | จดทะเบียนบริษัทมหาสารคาม | จดทะเบียนบริษัทบุรีรัมย์ | จดทะเบียนบริษัทบึงกาฬ | จดทะเบียนบริษัทนครราชสีมา-จดทะเบียนบริษัทโคราช | จดทะเบียนบริษัทนครพนม | จดทะเบียนบริษัทชัยภูมิ | จดทะเบียนบริษัทขอนแก่น | จดทะเบียนบริษัทกาฬสินธุ์ | จดทะเบียนบริษัทอุดรธานี

รับจดทะเบียนบริษัทภาคกลาง

จดทะเบียนบริษัทนครสวรรค์ | จดทะเบียนบริษัทอุทัยธานี | จดทะเบียนบริษัทอ่างทอง | จดทะเบียนบริษัทสระบุรี | จดทะเบียนบริษัทสุพรรณบุรี | จดทะเบียนบริษัทสุโขทัย | จดทะเบียนบริษัทสิงห์บุรี | จดทะเบียนบริษัทสมุทรสาคร | จดทะเบียนบริษัทสมุทรสงคราม | จดทะเบียนบริษัทสมุทรปราการ | จดทะเบียนบริษัทลพบุรี | จดทะเบียนบริษัทเพชรบูรณ์ | จดทะเบียนบริษัทพิษณุโลก | จดทะเบียนบริษัทพิจิตร | จดทะเบียนบริษัทอยุธยา | จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี | จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี | จดทะเบียนบริษัทนครปฐม | จดทะเบียนบริษัทนครนายก | จดทะเบียนบริษัทชัยนาท | จดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชร