One Stop Service ธุรกิจครบวงจร

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ดีไซน์เว็บไซต์

จดทะเบียนบริษัทจัดหางาน

ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานและการขอมีบัตรประจำตัว (จง.8 และจง.17) ให้ยื่นคำขออนุญาตได้ 2 กรณี ดังนี้
       - 1. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต/บริษัทจัดหางานมีสถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
       - 2. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต/บริษัทจัดหางานมีสถานที่ตั้งสำนักงานจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น

 

ต้องขอใบอนุญาติจาก สนง.จัดหางานก่อน ถึงใช้คำว่า "จัดหางาน" ได้ในชื่อบริษัท

 

คุณสมบัติของลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางาน
       ลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่ลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 9(ยกเว้น ข้อ(1)และ(2)) ดังต่อไปนี้
       (1) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
       (2) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
       (3) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
       (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
       (5) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
       (6) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วนหรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
       (7) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วนหรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
       (8)ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ จำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
       กรณีตัวแทนจัดหางานต้องมีหลักประกันเป็นจำนวนห้าหมื่นบาทวางให้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ
 
เอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียน
       ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานฯ ต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
       (1) แบบคำขอจดทะเบียนลูกจ้าง (จง.8) หรือแบบคำขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานฯ(จง.9) และแบบคำขอมีบัตรประจำตัว (จง.17)
       (2) สำเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ (จง.6) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
       (3) กรณีจดทะเบียนตัวแทนฯ ต้องมีหลักประกันห้าหมื่นบาท (เงินสด พันธบัตรรัฐบาลหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร)
       (4) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกจ้าง/ตัวแทนที่ขอจดทะเบียนพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ชุด
       (5) หนังสือรับรองว่าไม่เป็นลูกจ้าง หรือตัวแทนจัดหางาน กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น และไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการนิติบุคคลซึ่งถูเพิกถอนใบอนุญาติจัดหางานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศและจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
       (6) ใบรับรองแพทย์ ของลูกจ้าง/ตัวแทน ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
       (7) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 4x6 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
       (8) หนังสือมอบอำนาจจากผู้รับใบอนุญาตพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับอำนาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
 
ขั้นตอนการดำเนินการ
       (1) ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของลูกจ้างฝตัวแทนที่ขอจดทะเบียน โดยส่งไปพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติยังสถานีตำรวจท้องที่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
       (2) ตรวจสอบคุณสมบัติจากกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน ของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน
       (3)กรณีจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานให้ตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันในกรณีที่เป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร โดยขอหนังสือรับรองจากธนาคารเพื่อรับรองสัญญาค้ำประกัน
       (4) การพิจารณา โดยรวบรวมเอกสารประกอบและผลการตรวจสอบฯ เสนอทะเบียนจัดหางานพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
 
ระยะเวลาการอนุญาต
       การจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานไม่มีระยะเวลาการอนุญาต สำหรับบัตรประจำตัวลูกจ้าง/ตัวแทนมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก
 
การรับใบแจ้งจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนและบัตรประจำตัว
       กรณีผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการไม่สามารถมารับใบรับแจ้งการจดทะเบียนและบัตรประจำตัวให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับอำนาจ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯและบัตรประจำตัว
 
ระยะเวลาการดำเนินการ
       ไม่่เกิน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
 
อัตราค่าธรรมเนียม
       - ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน       รายละ 500 บาท 
       - ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวฯ      ฉบับละ 100 บาท

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

มาดูกันตั้งแต่เริ่มแรกการเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก และปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดในวันเดียวกันได้ ทำให้ระยะเวลาที่ใช้สั้นลง นอกจากนี้ยังลดจำนวนผู้เริ่มก่อการจาก 7 คนลดเหลือ 3 คน แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องเอกสารที่ต้องจัดทำยังเหมือนเดิมทุกอย่าง

1. ผู้ก่อการยื่นขอตรวจและจองชื่อบริษัท ด้วยแบบจองชื่อนิติบุคคล( จำหน่ายที่กรมทะเบียนการค้าราคาแผ่นละ 5 บาท) เพื่อตรวจสอบว่าชื่อที่จะใช้นั้นจะเหมือนหรืคล้ายกับชื่อที่คนอื่นได้จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ โดยยื่นแบบจองชื่อดังกล่าวแก่นายทะเบียนผู้ตรวจสอบชื่อ และปัจจุบันสามารถจองชื่อผ่านทางอินเตอร์เนตทางเว็บไซต์ http://www.chonlatee.com ซึ่งจะทราบผลในวันถัดไปโดยจะแจ้งผลการจองชื่อผ่านทาง e-mail ของผู้จองชื่อนั้น เมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วัน

2. เมื่อได้ชื่อแล้ว บุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันจัดทำคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ์และเอกสารประกอบแล้วนำไปจดทะเบียน

3. เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้ก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่คิดจะจัดตั้งขึ้นนั้น มีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ

4. ดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัท โดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม

5. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป

6. กรรมการบริษัทจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้ขอจองหุ้น ชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น

7. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทและเอกสารประกอบ นำไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน หลังจากการประชุมตั้งบริษัท

 

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม
โปรโมชั่น ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

  • เว็บไซต์ ราคาพิเศษ 3,500 สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
  • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
  • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
  • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
  • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์
  • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
  • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

รับจดทะเบียนบริษัท 50 เขตในกรุงเทพฯ

จดทะเบียนบริษัทเขตบางบอน | จดทะเบียนบริษัทเขตทุ่งครุ | จดทะเบียนบริษัทเขตทวีวัฒนา | จดทะเบียนบริษัทเขตบางนา | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองสามวา | จดทะเบียนบริษัทเขตวังทองหลาง | จดทะเบียนบริษัทเขตสะพานสูง | จดทะเบียนบริษัทเขตคันนายาว | จดทะเบียนบริษัทเขตสายไหม | จดทะเบียนบริษัทเขตหลักสี่ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางแค | จดทะเบียนบริษัทเขตวัฒนา | จดทะเบียนบริษัทเขตลาดพร้าว | จดทะเบียนบริษัทเขตราชเทวี | จดทะเบียนบริษัทเขตดอนเมือง | จดทะเบียนบริษัทเขตจอมทอง | จดทะเบียนบริษัทเขตสวนหลวง | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองเตย | จดทะเบียนบริษัทเขตประเวศ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางคอแหลม | จดทะเบียนบริษัทเขตจตุจักร | จดทะเบียนบริษัทเขตบางซื่อ | จดทะเบียนบริษัทเขตสาทร | จดทะเบียนบริษัทเขตบึงกุ่ม | จดทะเบียนบริษัทเขตดินแดง | จดทะเบียนบริษัทเขตบางพลัด | จดทะเบียนบริษัทเขตราษฎร์บูรณะ | จดทะเบียนบริษัทเขตหนองแขม | จดทะเบียนบริษัทเขตภาษีเจริญ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางขุนเทียน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกอกน้อย | จดทะเบียนบริษัทเขตตลิ่งชัน | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองสาน | จดทะเบียนบริษัทเขตห้วยขวาง | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกอกใหญ่ | จดทะเบียนบริษัทเขตธนบุรี | จดทะเบียนบริษัทเขตพญาไท | จดทะเบียนบริษัทเขตสัมพันธวงศ์ | จดทะเบียนบริษัทเขตยานนาวา | จดทะเบียนบริษัทเขตลาดกระบัง | จดทะเบียนบริษัทมีนบุรี | จดทะเบียนบริษัทเขตพระโขนง | จดทะเบียนบริษัทเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | จดทะเบียนบริษัทเขตปทุมวัน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกะปิ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางเขน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางรัก | จดทะเบียนบริษัทเขตหนองจอก | จดทะเบียนบริษัทเขตดุสิต | จดทะเบียนบริษัทเขตพระนคร

รับจดทะเบียนบริษัทภาคอีสาน

จดทะเบียนบริษัทอำนาจเจริญ | จดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานี | จดทะเบียนบริษัทหนองบัวลำภู | จดทะเบียนบริษัทหนองคาย | จดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ | จดทะเบียนบริษัทสุรินทร์ | จดทะเบียนบริษัทสกลนคร | จดทะเบียนบริษัทเลย | จดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด | จดทะเบียนบริษัทยโสธร | จดทะเบียนบริษัทมุกดาหาร | จดทะเบียนบริษัทมหาสารคาม | จดทะเบียนบริษัทบุรีรัมย์ | จดทะเบียนบริษัทบึงกาฬ | จดทะเบียนบริษัทนครราชสีมา-จดทะเบียนบริษัทโคราช | จดทะเบียนบริษัทนครพนม | จดทะเบียนบริษัทชัยภูมิ | จดทะเบียนบริษัทขอนแก่น | จดทะเบียนบริษัทกาฬสินธุ์ | จดทะเบียนบริษัทอุดรธานี

รับจดทะเบียนบริษัทภาคกลาง

จดทะเบียนบริษัทนครสวรรค์ | จดทะเบียนบริษัทอุทัยธานี | จดทะเบียนบริษัทอ่างทอง | จดทะเบียนบริษัทสระบุรี | จดทะเบียนบริษัทสุพรรณบุรี | จดทะเบียนบริษัทสุโขทัย | จดทะเบียนบริษัทสิงห์บุรี | จดทะเบียนบริษัทสมุทรสาคร | จดทะเบียนบริษัทสมุทรสงคราม | จดทะเบียนบริษัทสมุทรปราการ | จดทะเบียนบริษัทลพบุรี | จดทะเบียนบริษัทเพชรบูรณ์ | จดทะเบียนบริษัทพิษณุโลก | จดทะเบียนบริษัทพิจิตร | จดทะเบียนบริษัทอยุธยา | จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี | จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี | จดทะเบียนบริษัทนครปฐม | จดทะเบียนบริษัทนครนายก | จดทะเบียนบริษัทชัยนาท | จดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชร